Reklamační řád

Reklamační protokol zde: Reklamace

Reklamační řád

Každý spotřebitel by měl věnovat náležitou péči při výběru správného komponentu řízení, tak aby byl tento komponent plně kompatibilní se zbytkem soustavy posilovače řízení daného vozidla. Zákazník vždy vezme v úvahu pravidla užívání a správné údržby zboží a je si vědom následků, které z případného nesprávného užívání a údržby mohou plynout. Kupující má právo vrátit zboží do 14 dnů a to bez udání důvodu. V případě využití této možnosti, prosím zvolte postup vrácení (odeslání, zabalení) v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny níže.

Všeobecná ustanovení

1. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při provádění záručních a pozáručních oprav.
2. Reklamační řád se vztahuje na zboží a služby, zakoupené u firmy K-Servotech s.r.o. , a jehož reklamace je v souladu s tímto reklamačním řádem.
3. Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení originálního dokladu o zaplacení zboží.
4. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

Nárok na uplatnění záruky

1. Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

2. Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady
mělo zboží již v době převzetí zboží.

3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
3.1. ztrátou dokladu o koupi.
3.2. vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
3.3. porušením ochranných či záručních pečetí, šroubů a nálepek.
3.4. mechanickým poškozením zboží.
3.5. poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem PPL).
3.6. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
3.7. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
3.8. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů.
3.9. zboží bylo poškozeno živly.

4. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.

5. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné se srovnatelnými technickými parametry.

Délka záruky

1. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na repasované zboží záruku 24 měsíců.
2. Plnění záruční doby začíná dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Ceník oprav

1. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.
2. V případě neoprávněné reklamace nejsou zákazníkovy účtovány žádné poplatky.
3. U mimo záručních oprav je účtována hodinová sazba ve výši 990,- Kč za každou započatou hodinu.

Způsob provedení reklamace

1. Jedná-li se o vadu odstranitelnou, bude reklamace řešena následujícím způsobem:
1.1. prodávající vadu odstraní a to bez zbytečného odkladu, nebo
1.2. prodávající vadnou věc vymění za věc bez vady (závisí to jen na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení
své reklamace právem domáhat).

2. Jedná li se o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc řádně
užívána jako věc bez vady, prodávající vyřeší reklamaci :
2.1. výměnou věci za věc jinou funkční stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
2.2. v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, uzavře reklamaci vystavením dobropisu na vadnou věc.

3. Reklamace se vyřizují prostřednictvím zásilky zaslané odesílateli. Zboží společně s řádně vyplněným reklamačním protokolem (reklamační protokol vám bude zaslán mailem na vyžádání) zašlete na adresu skladu společnosti: AUTOSV - sklad, Jos. Polácha 1413, Brumov-Bylnice, 763 31.

4. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení Vám sdělí na základě názvu odesilatele pracovník příjmu reklamací na mailové adrese autosv@autosv.cz.

5. Reklamované zboží zaslané zákazníkem na náklady (jakákoliv dobírka) firmy K-Servotech s.r.o. , nebo na jinou adresu, než je adresa sídla nebude přijato, ale bude vráceno zpět na náklady zákazníka.

6. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze k popisu závady uvedeného zákazníkem. Servisní středisko bude zákazníkovi účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný nebo zavádějící. (testovány budou jen funkce uvedené v popisu závady).